Beleidsplan – Poppodium Xinix

Stichting Xinix
Xinix richt zich op een zo breed mogelijk publiek zowel naar leeftijd als naar achtergrond. Voor dit publiek worden activiteiten georganiseerd in verschillende disciplines: live muziek, dance- activiteiten, kunstbeoefening, activiteiten voor scholieren en educatieve activiteiten in de vorm van cursussen en workshops. Voor het bieden van een activiteitenaanbod gericht op de doelgroep is het van belang dat de (kern)functies met hun bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Dit is opgenomen in het beleidsplan.

Xinix’ doel is het bieden van een locatie waar een brede groep inwoners van met name de regio’s Land van Altena en Gorinchem elkaar kan treffen. Het gaat hierbij niet alleen om het brengen van een bezoek maar ook om een actiever aspect: het potentieel publiek zich aangetrokken laten voelen een functie in te vullen als vrijwilliger.

Locatie
De locatie van Xinix sluit niet aan bij een uitgaansgebied. De gemeente Werkendam beschikt hier niet specifiek over. Een meerwaarde door de aanwezigheid van meerdere uitgaansgelegenheden gelegen in elkaars nabijheid wordt niet bereikt. Dit brengt de nodige beperkingen met zich mee zoals o.a. een doelgroep verspreid over een relatief groot gebied.

Doelstelling, doelgroep en beleiduitgangspunten stichting Xinix
Stichting Xinix stelt zich ten doel, door met name het exploiteren van een (sociaal) culturele accommodatie, een passieve en actieve publieksparticipatie te bereiken. In de accommodatie zijn een poppodium en oefenruimten gehuisvest. De stichting doet een aanbod aan een zo breed mogelijk publiek zowel naar leeftijd als achtergrond in prioriteit afkomstig uit de regio’s Land van Heusden en Altena en Gorinchem. Dit is vertaald naar de volgende beleiduitgangspunten:

 Xinix is een culturele organisatie
Dit laat zich het best omschrijven als een poppodium dat op basis van het programmabeleid het publiek laat kennismaken met popmuziek. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is de vraag van de doelgroep gevolgd door nieuwe stromingen en stijlen waarmee Xinix het publiek kennis wil laten maken.

Xinix wil een breed publiek bereiken
Xinix sluit aan bij de ontwikkelingen in de vraag naar popmuziek. De toegenomen diversiteit in de samenstelling van het publiek heeft tot gevolg dat de vraag van het publiek naar het kernproduct popmuziek en het aanvullende product facilitaire voorzieningen is veranderd. Zo moet worden voorzien in de behoeften van de groep vanaf 16 jarigen, de veelal breder geïnteresseerde twintigers en dertigers en de groep 40 plussers.

Xinix is een vrijwilligersorganisatie
Uitgangspunt hierbij is dat de organisatorische kerntaken onder verantwoordelijkheid vallen van het stichtingbestuur. De inzet van vrijwilligers gebeurt aan de hand van functionele commissies die worden aangestuurd door commissiecoördinatoren.

Xinix wil herkenbaarheid binnen de culturele infrastructuur van de gemeente Werkendam en de regio’s Land van Altena en Gorinchem
De herkenbaarheid als poppodium wordt mede bepaald door de erkenning van Xinix als culturele organisatie. Deze erkenning moet zijn gebaseerd op geleverde prestaties en op de positie. Belangrijk is een open opstelling naar andere culturele en maatschappelijke organisaties in de regio. Er wordt gestreefd naar een positie als aanjager en organisator van muzikale en culturele evenementen binnen de gemeente.

Poppodium
De ruimte binnen de accommodatie waar publieksvoorstellingen van hedendaagse podiumkunsten kunnen worden vertoond.

Oefenruimten
De oefenruimten bieden de mogelijkheid aan ambitieuze muzikanten om te kunnen repeteren in een daartoe uitgeruste ruimte op reguliere basis tegen een toegankelijk tarief. In de studio kunnen tegen een redelijk tarief opnamen worden gemaakt. Verder biedt de accommodatie de mogelijkheid aan muzikanten om workshops te organiseren.

Doelgroep
Muzikanten uit de regio van alle leeftijden.

1.4. Maatschappelijke omgeving
Xinix opereert weliswaar als zelfstandige organisatie maar kan niet los worden gezien van de omgeving waarin zij functioneert. Deze omgeving heeft invloed op Xinix. Het omgekeerde is ook het geval. Zo zullen algemene, landelijke en maatschappelijke trends van invloed zijn op Xinix.

Xinix investeert in de relatie met haar maatschappelijke omgeving. Hierbij wordt o.a. gedacht aan: de gemeente, politie, scholen, andere lokale stichtingen en verenigingen. Verder is er een verantwoordelijkheid naar onder andere onze vrijwilligers en medewerkers, bezoekers en muzikanten.

Hierbij wordt concreet gedacht aan:

  • Regelmatig overleg met de gemeente om: het van toepassing zijnde beleid en de ontwikkelingen van beide organisaties op elkaar af te stemmen en eventueel met behulp van een vaste gemeentelijke bijdrage komen tot een meer financieel stabiele organisatie.
  • Het uitnodigen van gemeenteraadsleden en wethouders om ze bekend te maken met onze activiteiten en om kennis te nemen van hun visie.
  • Het opbouwen van een goede relatie met de politie.
  • Het benaderen van scholen in de omgeving om ze bekend te maken met onze (muzikale) activiteiten en mogelijkheden.
  • Om invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid naar bezoekers is een aantal preventieve maatregelen genomen: het instrueren van barvrijwilligers over alcoholgebruik (IVA-trainingen), het geven van informatie over drugsgebruik, het voorkomen van autogebruik door bezoekers met een te hoog alcoholpromillage, het  bewaken van het geluidsniveau in de zaal.
  • Het voldoende begeleiden van vrijwilligers, ze wijzen op risico’s en het verzorgen van opleidingen die te maken hebben met alle voorkomende functies binnen onze organisatie.

1.5. Veiligheid
Xinix is gastheer voor alle bezoekers, vrijwilligers en medewerkers die in het pand aanwezig zijn. We zijn verantwoordelijk voor hun veiligheid. Regelmatig bevinden zich veel mensen in het gebouw. Het is dus van belang dat we de veiligheid van onze gasten zoveel mogelijk kunnen waarborgen.

Het gebouw is zodanig ontworpen dat het voldoet aan de vigerende eisen op het gebied van veiligheid. Het gebouw is opgebouwd uit diverse brandcompartimenten. Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden in de vorm van nooduitgangen. Er is een deugdelijke noodverlichting en er is een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Tevens is voorzien in voldoende blusmiddelen. Het is zaak voorbereid te zijn op mogelijke calamiteiten. Dit is vastgelegd in een BHV-plan. Hierin is onder andere aandacht besteed aan het niet overschrijden van maximale bezoekersaantallen.